Certificate

–   โล่เกียรติยศ จาก TRANE รางวัลยอด

ขายดีเด่น ส่วนกรุงเทพฯ ประจำปี 2541

–   โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก CENTRAL

AIR รางวัลยอดขายดีเด่นประจำปี 2542

–   โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก CARRIER

ผู้แทนจำหน่ายดีเด่นด้านการขายโครงการ

ประจำปี 2544

–   โล่เกียรติยศ จาก TRANE รางวัลดีเด่น

ส่วนกรุงเทพฯ ประจำปี 2544

–   CARRIER DEALER AWARD ประจำปี

2545

–   โล่เกียรติยศ จาก TRAIN รางวัลตัวแทน

จำหน่ายเครื่องปรับอากาศดีเด่น ประจำปี

2545

–   CARRIER DEALER AWARD ประจำปี

2546

–   โล่เกียรติยศ จาก YORK ผู้แทนจำหน่าย

ดีเด่นประเภทรับเหมา ประจำปี 2545

–   โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก YORK

บริษัทที่มียอดขายสูงสุดในกลุ่ม

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3

ประจำปี 2550